Технологии  /  технологии

НСИ изпълни ИТ проект за миграция към облака
07-02-2018
Статия технологии

Националният статистически институт (НСИ) изпълни проект „Привеждане на информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на Евростат и миграция към ХЧО”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”.

В края на 18-месечния срок на договора са реализирани заложените основни цели и индикатори, стана ясно на пресконференция в София. Общата стойност на проекта е 1,566 млн. лв., от които 1,331 млн. лв. европейско и 234,960 лв. национално съфинансиране.

Информационните активи на НСИ са приведени в съответствие с изискванията на стандарт БДС ISO/IEC 27001 „Системи за управление на сигурността на информацията” по отношение на осигуряване на сървърна инфраструктура, инфраструктура за съхранение на данни, софтуер за създаване и управление на резервни копия и мрежови компоненти.

НСИ вече разполага с нова информационна инфраструктура в съответствие с изискванията на Евростат и стандарт БДС ISO/IEC 27001, като с това увеличава капацитета и възможностите на държавния хибриден частен облак (ХЧО). Подобрена е информационната сигурност.
Проектът е част от първия етап на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в България за периода 2016-2020 г. по Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление” на ОПДУ. С проекта се подпомага преодоляването на някои от основните предизвикателства пред въвеждане на е-управлението и се гарантира конфиденциалност и интегритет на информационните масиви на НСИ.

Източник: technews bg