Министърът на икономиката Емил Караниколов ще сертифицира 70 проекта по Закона за насърчаване на инвестициите

22-07-2019

Министърът на икономиката Емил Караниколов връчи сертификат за инвестиция клас А на „Агрополихим” АД по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ),  съобщиха от Министерството. Размерът на инвестицията възлиза на близо 26 млн. лв., като ще бъдат разкрити 12 нови работни места.
 
Инвестиционният проект е свързан с разширение на съществуващото стопанство за съхранение на течен амоняк. Проектът ще бъде реализиран в промишлената зона на гр. Девня и ще осигури на дружеството възможност за обезпечаване на основна суровина за производството на минерални торове. Планираната дата за започване на производството е юли 2020 г.
 
Миналата седмица, на 17 юли, министър Караниколов връчи четири сертификата за инвестиция клас „А” на „Лим текникс” ООД, „Зора логистик ММС” ООД, „Сиентиа” АД, „АИКО“ ЕООД и един сертификат за инвестиция клас „Б“ на „ИТТ Австрия Производство“ ЕООД. 
 
Инвестиционният проект на „Лим текникс” ООД е свързан с разширение на дейността на фирмата чрез изграждане на собствена производствена и офис сграда. Размерът на инвестицията, възлиза на 4 млн. лв. и ще бъдат открити 40 нови работни места.
 
Проектът на „Зора логистик ММС” ООД предвижда изграждане на складова база и офиси за складиране и обслужване на чужди стоки и товари и ще бъде реализиран в управляваната от „Национална компания индустриални зона“ ЕАД Индустриална зона Божурище. Размерът на инвестицията е над 17 млн. лв. и ще разкрие 33 нови работни места.
 
Третият проект, получил сертификат за инвестиция клас „А“ е на „Сиентиа” АД и ще се реализира в град Габрово. Проектът е свързан със създаване на подходяща работна среда за развитие на бизнес в областта на информационните технологии – разработка на софтуер, софтуерно инженерство, консултантски услуги и създаване на иновативни софтуерни продукти, пилотни проекти в областта на автоматиката и роботиката, както и други високотехнологични дейности в партньорство с учебни заведения и партньорски дружества. Размерът на инвестицията, като обща стойност на материални и нематериални активи, възлиза на 5 600 000,00 лв. В периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от него ще бъдат открити 80 нови работни места.
 
Последният проект, който получи сертификат за инвестиция клас „А“ е свързан с изграждане на складова база в Индустриална зона Божурище. „АИКО“ ЕООД ще изгради складови площи за предоставяне на услуги по складиране и съхранение на товари, като инвестицията ще включва закупуване на земя и строителство на сграда. Размерът на инвестицията, като обща стойност на материални и нематериални активи, възлиза на близо 15 млн. лв. и ще създаде 5 работни места.
 
Сертификат за инвестиция клас „Б“ получи инвестиционният проект на „ИТТ Австрия Производство“ ЕООД за изграждане на собствена производствена база. За целта дружеството е заявило намерение да закупи два терена в с. Телиш, община Червен бряг, собственост на НКИЗ. “ИТТ Австрия производство” ЕООД, гр. Червен бряг, e утвърден производител на съоръжения, метални конструкции и машини в областта на промишлената индустрия в Австрия. Инвестицията възлиза на 600 000 лв. и като резултат от нея ще бъдат открити 10 нови работни места.
 
Министър Караниколов заяви, че по ЗНИ предстоят да бъдат сертифицирани 70 проекта като общият размер на планираните инвестиции е за над милиард и половина лева и ще бъдат разкрити над 7015 нови работни места.
 
По реда на ЗНИ инвестициите клас А и клас Б се насърчават чрез:
 
1. съкратени срокове за административно обслужване - за сертификати клас А и Б;
 
2. индивидуално административно обслужване, необходимо за осъществяване на инвестиционния проект; - клас А;
 
3. облекчен режим (без търг или конкурс) при придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху недвижими имоти - частна държавна и частна общинска собственост - клас А и Б;
 
4. продажба, замяна или да учредяване на възмездно ограничено вещно право без търг или конкурс върху имоти, собственост на еднолични дружества с държавно или общинско участие, както и търговски дружества, чийто капитал е собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие - клас А и Б;
 
5. финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата инфраструктура, необходими за осъществяване на един или повече инвестиционни проекти; - клас А (или за 2 проекта клас Б в индустриална зона) – на конкурсна основа;
 
6. финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация, включително и на стажанти от висшите училища в страната, заели новите работни места, свързани с инвестициите (само за инвестиции във високотехнологични дейности или в общини с висока безработица) – клас А и Б, на конкурсна основа;
 
7. финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка, в качеството му на работодател, задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за новоназначените работници и служители за осъществяването на инвестиционния проект - клас А и Б, на конкурсна основа.
 
По реда на ЗНИ инвестиционните проекти със сертификат за Приоритетен инвестиционен проект могат да се насърчават чрез всички мерки, посочени по-горе за клас А и клас Б, и със следните допълнителни мерки:
 
1. продажба или възмездно учредяване на ограничено вещно право върху имоти - частна държавна или частна общинска собственост, без търг или конкурс на цени, по-ниски от пазарните (но не по-ниски от данъчната оценка) и освобождаване от държавни такси при промяна на предназначението на земята;
 
2. продажба, замяна или да учредяване на възмездно ограничено вещно право без търг или конкурс върху имоти, собственост на еднолични дружества с държавно или общинско участие, както и търговски дружества, чийто капитал е собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие на цени, по-ниски от пазарните (но не по-ниски от данъчната оценка);
 
3. институционална подкрепа или публично-частно партньорство или създаване на смесени дружества;
 
4. различни видове сделки, сключени между инвеститора и търговско дружество, създадено с цел изграждане и развитие на индустриални зони;
 
5. предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
а) до 50 на сто максимален интензитет на помощта за инвестиции в образование и научни изследвания, при  изпълнение на не по-малко от 25 на сто от определения минимален размер на инвестицията;
б) до 10 на сто максимален интензитет на помощта за инвестиции в преработващата промишленост, при изпълнение на не по-малко от 50 на сто от определения минимален размер на инвестицията.
 Обменни курсове на БНБ за днес 12-12-2019

  • euro 1 EUR = 1.95583 BGN
  • usd 1 USD = 1.76599 BGN
  • gbp 1 GBP = 2.3216 BGN
  • chf 1 CHF = 1.79171 BGNBulNews.net - Новините от България и света - факти и събития.

© 2019 BulNews.Net