Икономика  /  Финанси

Повишиха кредитния рейтинг на България
05-12-2017
Статия Финанси

Нова висока оценка за развитието на българската икономика – двете водещи международни агенции Fitch и Standard&Poor’s повишиха кредитния рейтинг на България.
Fitch увеличава дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута на ‘BBB’ от досегашното ниво ‘BBB-‘, а перспективата и на двата показателя е стабилна. Повишеният рейтинг отразява подобрената оценка на България по отношение на външните финанси, като представянето на страната надхвърля средното по стандартите за категорията ‘BBB’. Анализаторите отбелязват, че през 2016 г. България е нетен външен кредитор и се очаква позицията да продължи да се подобрява, излишъкът по текущата сметка е оценен на 3.4% от БВП, подкрепен от повишаването на конкурентоспособността и диверсификацията на износа. Вторият фактор с висок принос към оценката на рейтинговата агенция е свързан със засилването на външните буфери на страната. Външните резерви представляват 49.7% от БВП, а коефициентът на външна ликвидност е оценен на 215% към края на 2016 г., които осигуряват адекватно покритие за поддържане на режима на валутен борд.
Агенция Standard&Poor’s пък повиши рейтинга на страната ни в чуждестранна и местна валута до ‘BBB-/A-3’ от ‘BB+/B’. Причина за това е засилването на външната позиция на страната, обусловена от продължителното нарастване на износа и на спестяванията. Според анализаторите на агенцията са намалели значително рисковете, свързани със съществена и внезапна промяна във финансовите потоци, идващи от чужбина, и в частност преките чуждестранни инвестиции. Публичните финанси също са оценени като стабилни и защитаващи валутния режим. Очакванията за растежа на икономиката са подобрени, а фискалната политика е оценена като консервативна.

Източник: TV Europa